GC 6033

                 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

FAKULTI PENDIDIKAN

 

 

PRO-FORMA  KURSUS SISWAZAH

SEMESTER 1 2011/2012

 

 

 

Program Pengajian:

IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN

 

Kod Kursus:

Tajuk Kursus:

Jam Kredit:

 

GGGC 6033

ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

3

 

Prasyarat/Keperluan Minimum Kursus:

Tiada

 

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK):

 

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar boleh:

 • memahami isu-isu terkini dalam arena pendidikan di Malaysia.
 • menganalisis secara kritikal isu-isu pendidikan negara yang dibangkitkan.
 • berfungsi secara individu atau berkumpulan serta boleh memimpin, mengurus dan menjadi kumpulan yang berkesan.
 • dapat menguasai kemahiran untuk membuat pembentangan tentang isu-isu pendidikan di Malaysia..
 • menguasai dan meningkatkan kemahiran menulis secara ilmiah dengan menjadikan proses pembelajaran kendiri sebagai satu keperluan pendidikan sepanjang hayat.
 

Sinopsis Kandungan Kursus:

 

 

Kursus ini bertujuan membimbing pelajar untuk memeriksa secara mendalam dan kritikal pandangan-pandangan penting, aliran-aliran yang ternampak dan isu-isu yang berbangkit dalam pendidikan di Malaysia kini. Pelajar digalakkan untuk menentukan bidang dan mendalami aspek berkenaan daripada pelbagai perspektif yang relevan dalam bidang pendidikan. Melalui kursus ini, diharap pelajar mendapat peluang untuk menyuarakan idea-idea tersendiri dalam perbincangan dan seterusnya menulis secara ilmiah tentang topik-topik tertentu. Pelajar diwajibkan membuat pembacaan yang luas. Antara isu yang akan dikaji ialah falsafaj dan fungsi pendidikan, arah perkembangan kurikulum, arah perkembangan pengurusan pendidikan, perkhidmatan perguruan dan arah perkembangan pendidikan tinggi.

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

FAKULTI PENDIDIKAN

 

 

PRO-FORMA  KURSUS SISWAZAH

SEMESTER I 2011/2012

 

 

Kaedah Penilaian:

(Penilaian Formatf/Sumatif, Projek, Pembentangan, dll)

 

 1. Pembentangan  (kumpulan)            15%
 2. Pembentangan (individu)                15%
 3. Laporan penulisan ( kumpulan)       20%
 4. Laporan penulisan (individu)           20%
 5. Ujian Pertengahan Semester          30%
 

Rujukan Utama:

(Seperti dalam Buku Panduan dan tambahan)

 1. Zamri Mahamod, Jamalullail Abdul Wahab & Mohammed Sani Ibrahim. 2011. Transformasi dan Inovasi dalam  Pendidikan.  Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.
 2. Dasar Pembangunan Usahawan Institut Pengajian Tinggi. 2010. Putrajaya: Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.
 3. Mumtaz Begam Abdul Kadir & Mohd Sani Ibrahim. 2009. Integriti: Peningkatan Kualiti Organisasi. Kuala Lumpur: Utusan Publication (M) Sdn Bhd
 4. Mohd Sani Ibrahim & Nozaini Azman. 2007. Profesion Perguruan. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM
 5. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006- 2010.  Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia
 6. Shahril. 1999. Isu-isu pendidikan di Malaysia: Sorotan dan Cabaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
 

Bahan Pengajaran/Peralatan:

 

 

Lap top, LCD, Bahan Maujud, Pembelajaran Maya

 

Kaedah Pengajaran dan

Pembelajaran:

(Kuliah, Tutorial, Pengajaran Mikro, Kerja Lapangan, dll)

 

 

Kuliah, Perbincangan, Kerja Lapangan, Pembentangan Kumpulan dan Individu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

FAKULTI PENDIDIKAN

 

 

PRO-FORMA  KURSUS SISWAZAH

SEMESTER I 2011/2012

 

 

Pensyarah:

Bilik/Tel/E-mail:

(Gandakan mengikut bilangan pensyarah yang terlibat)

 1. En Jamallulail Abdul Wahab (JAW) (Penyelaras)

D206/03-8921 6288/jamall64@ukm.my

 1. PM Dr. Muhammad Hussin (MH)
 2. Prof. Madya Dr. Norasmah Othman (NO)

D204/03-8921 6276/lin@ukm.my

 1. Prof Dr Zuria Mahmud (ZM)
 2. PM Dr Zamri Mahamod (dZM)

d-zam@ukm.my

 1. Dr. Sharifah Nor Puteh (SNP)

03-8921 6058/sharinor@ukm.my

 1. Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi (MKZ)

03-89216062

 1. En. Anuar Ahmad (AA)
 2. Pn. Khadijah Abd. Razak (KAR)
 3. Dr. Maimon Aqsha Lubis (MAL)
Hari/Masa Kuliah/Tempat:

(1) Sepenuh masa:

Isnin/10.00-1.00ptg/GM2

(2) Separuh masa:

Jumaat/3.00-6ptg/ DK43.101

 

Nota: setiap kumpulan dihadkan kepada 20 pelajar, jadi total pelajar = 20 x 3 kumpulan (sepenuh masa) + 20 x 4 kumpulan )sepenuh masa) = 140 pelajar.

 

Kumpulan Tutorial: (Nota: Sesi Tutorial akan bermula pada minggu pertama selepas cuti semester )

 

(1) Pelajar Sepenuh Masa

Isnin (10:00- 1:00ptg):   

Set 1A di GM2: En Jamalullail Abdul Wahab (JAW),  dan

Set 1B di GM4: PM Dr Muhammad Hussin (MH)

Rabu (9.00 -12.00tgh)

Set 1C di GM7: En. Anuar Ahmad (AA)

 

(2) Pelajar Separuh Masa.

Jumaat (3-6ptg) :

Set 2A  di GM2:  Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi (MKZ)

Set 2B  di GM4:  Dr. Sharifah Nor Puteh (SNP)

Set 2C  di GM1:  PM Dr Zamri Mahamod (dZM)

Isnin (5.0 ptg – 8.00 mlm)

Set 2D di GM 6: Dr. Maimon Aqsha Lubis (MAL)

 

Tarikh-Tarikh Penting:

 

 

 

4 – 11 Sept.  2011: Pendaftaran pelajar diri pelajar baru/MMP

12 Sept. – 4 Nov. 2011: Perkuliahan

12 Sept. – 25 Okt. 2011: Tambah & gugur kursus

26 Sept. – 9 Okt. 2011: Minggu akhir gugur kursus

10 Okt. – 6 Nov. 2011: Tarik diri kursus

19 – Nov. – 31 Dis. 2011: Cuti Persekolahan

5 – 13 Nov. 2011: Cuti Pertengahan Semester

14 Nov. – 23 Dis. 2011: Perkuliahan

24 Dis. – 2 Jan. 2011: Cuti Ulangkaji

 


             UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

SEMESTER I 2011/2012

 

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN

 

 

Bil

 

Hasil Pembelajaran Kursus (HPK)

Hubungan dengan Hasil Pembelajaran Program (HPP)

(Sesuaikan Mengikut Program)

 

Kaedah Penyampaian

 

Penilaian

HP1

HP2

HP3

HP4

HP5

HP6

HP7

1.

Memahami isu-isu terkini dalam arena pendidikan di Malaysia.

2

1

1

1

Kuliah

Perbincangan

 

Peperiksaan

2.

Menganalisis secara kritikal isu-isu pendidikan negara yang dibangkitkan.

1

2

1

1

Perbincangan

Kajian lapangan

Pembentangan

Laporan penulisan

Peperiksaan

3.

Berfungsi secara individu atau berkumpulan serta boleh memimpin, mengurus dan menjadi kumpulan yang berkesan.

1

1

1

1

2

Perbincangan

Pembentangan

Laporan penulisan

 

4.

Menguasai kemahiran untuk membuat pembentangan tentang isu-isu pendidikan di Malaysia.

1

2

1

1

Kuliah

Perbincangan

Pembentangan

 

5.

Menguasai dan meningkatkan kemahiran menulis secara ilmiah dengan menjadikan proses pembelajaran kendiri sebagai satu keperluan pendidikan sepanjang hayat.

1

2

2

1

Kuliah

Perbincangan

Laporan penulisan

 

1 = Memenuhi PO tanpa penilaian rasmi      2 = Memenuhi PO dengan penilaian rasmi

 

 

 

 

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

URUSETIA KUALITI FAKULTI PENDIDIKAN

urusetiakualitifpend@ukm.my

 

PRO-FORMA KURSUS SISWAZAH

SEMESTER I 2011/2012

 

 

Kata Kunci Hasil Pembelajaran Program (HPP)

Di akhir program ini, graduan dapat:

 

HPP1 :  Memperolehi pengetahuan terkini dan lanjutan serta memahami konsep-konsep yang dipelajari di peringkat Siswazah.

HPP2 :   Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran penyelidikan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang pengajian dalam konteks baru dan multidisiplin.

HPP3 :   Menguruskan maklumat, menjana pengetahuan dan inovasi.

HPP4:    Menilai dan membuat keputusan secara sistematik berdasarkan maklumat secara bertanggungjawab dari segi sosial dan etika.

HPP5:    Menyebarkan ilmu secara rasional dan bermakna kepada ahli-ahli dalam bidang dan masyarakat..

HPP6:    Mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat.

HPP7:    Memimpin dan bekerja dalam satu pasukan.

 

 

 

 


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

PRO-FORMA  KURSUS SISWAZAH

SEMESTER I 2011/2012

 

PERANCANGAN KANDUNGAN KURSUS

 

 

Minggu

 

 

Topik

 

Pensyarah

(Tarikh)

 

Aktiviti

1

Pengenalan kepada Kursus

JAW

(12/09/11 & 16/09/11)

Kuliah

Perbincangan

2

Falsafah Pendidikan dari Pelbagai Perspektif

KAR

(19/09/11 & 23/09/11)

Kuliah

Perbincangan

3

Isu-isu kurikulum pendidikan sekolah

SNP

(26/09/11 & 30/09/11)

Kuliah

Perbincangan

4

Psikologi dan Kaunseling

ZM

(03/10/11 & 07/10/11)

Kuliah

Perbincangan

5

Dasar Keusahawanan Dalam Pendidikan

NO

(10/10/11 & 14/10/11)

Kuliah

Perbincangan

6

Pendidikan Jasmani dan polisi 1 murid 1 sukan: halatuju dan cabaran

MKZ

(17/10/11 & 21/10/11)

Kuliah

Perbincangan

7

Pendidikan dalam  konteks pembangunan modal insan berkualiti

JAW

(24/10/11 & 28/10/11)

Kuliah

Perbincangan

8

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER DAN

PERBINCANGAN TENTANG TUGASAN (INDIVIDU & KUMPULAN)

(04 ATAU 05/1/11 –  MASA & TEMPAT DITENTUKAN KEMUDIAN)

 

 

CUTI  PERTENGAHAN SEMESTER (5 – 13 Nov. 2011)

9

Pendidikan dalam konteks Perpaduan kaum di Malaysia MH, MAL & JAW (14/11/11);

AA (16/11/11); dZM, SNP, MKZ (18/11/11)

 

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan

10

Kualiti dan  profesionalisme keguruan MH, MAL & JAW (21/11/11);

AA (23/11/11); dZM, SNP, MKZ (25/11/11)

 

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan

11

Pendidikan dalam konteks jati diri bangsa dan  pembangunan negara. MH, MAL & JAW (28/11/11); AA (30/11/11);

dZM, SNP, MKZ (02/12/1)

 

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan

12

Penilaian standard kualiti  sistem pendidikan negara MH, MAL & JAW (05/12/11); AA (07/12/11);

dZM, SNP, MKZ (09/12/11)

 

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan

13

Transformasi dan inovasi dalam sistem pendidikan negara MH, MAL & JAW (12/12/11); AA (14/12/11);

dZM, SNP, MKZ (16/12/11)

 

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan

14

Kerjasama pintar antara sekolah dengan pihak luar (public private partnership) MH, MAL & JAW (19/12/11); AA (21/12/11);

dZM, SNP, MKZ (23/12/11)

Kuliah

Perbincangan

Perbentangan


          UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

PRO-FORMA  KURSUS SISWAZAH

SEMESTER I 2011/2012

 

JADUAL PENGIRAAN JAM KREDIT “NOTIONAL”

 

 

Minggu

 

Topik

 

Kuliah

(Jam)

 

Tutorial

(Jam)

Peng. *

Mikro

(Jam)

Kerja* Lapangan

(Jam)

Diskusi* Kumpulan

(Jam)

 

Peperiksaan

(Jam)

 

PBL*

(Jam)

Belajar

Individu

(Jam)

Jumlah Jam Belajar

(Jam)

1

Pengenalan kepada Kursus

3

1

4

2

Falsafah Pendidikan dari Pelbagai Perspektif

3

2

5

3

Isu-isu kurikulum pendidikan sekolah

3

3

5

4

Dasar Keusahawanan Dalam Pendidikan

3

2

5

5

Psikologi dan  Kauseling

3

2

5

6

Pendidikan Jasmani dan polisi 1 murid 1 sukan: halatuju dan cabaran

3

2

5

7

Pendidikan dalam konteks pembangunan modal insan berkualiti

3

2

5

8

CUTI SEMESTER

9

Pendidikan dalam konteks Perpaduan kaum di Malaysia

3

2

3

2

10

10

Kualiti dan  profesionalisme keguruan

3

2

3

2

10

11

Pendidikan dalam konteks jati diri bangsa dan  pembangunan negara.

3

2

3

2

10

12

Penilaian standard kualiti  sistem pendidikan negara

3

2

3

3

11

13

Transformasi dan inovasi dalam sistem pendidikan negara

3

4

3

3

13

14

Kerjasama pintar antara sekolah dengan pihak luar (public private partnership)

3

5

3

2

13

 

Jumlah Jam Pembelajaran dalam Satu Semester

42

 

 

12

18

2

 

26

120

 

Jumlah Jam “Notional” yang Diperlukan

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

Jumlah Jam “Notional”

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13

* Tambah/Singkir/Gantikan mengikut kesesuaian kursus

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s